Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 januari 2012

Nieuwsbrief 19 januari 2012

Regiokalender

In het voorjaar wordt weer een Algemene Regiovergadering gehouden, gecombineerd met een inhoudelijke politieke discussie. De datum volgt binnenkort.

D66 Schouwen-Duiveland

Serge Vogelenzang, onze fractievoorzitter in de Raad van Schouwen-Duiveland, is begin december getroffen door een ernstig auto-ongeluk. De vooruitzichten op herstel zijn nog niet erg hoopvol, we houden er rekening mee dat Serge tot ver in 2012 zijn zetel niet zal kunnen bezetten. De Kieswet maakt vervanging mogelijk, maar alleen op verzoek van het Raadslid. En tot een dergelijk verzoek is Serge helaas nu niet in staat. Geen verzoek, geen vervanging. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van de wetgever, maar wat

nu? Met steun van de gemeente en van D66-landelijk, incl. leden Eerste Kamer en Tweede kamer, zoeken steunfractie en afdelingsbestuur een oplossing. Voorlopig zijn Machiel Weezepoel (steunfractie) en Jeffrey van Doorenmalen (bestuur) de aanspreekpunten van D66 Schouwen-Duiveland.

D66 Statenfractie

Einde van het atoomtijdperk

We zijn verheugd met het uitstel van het vergunningstraject voor een tweede kerncentrale in Borssele. Van uitstel komt afstel. Delta heeft nu de kans om te kiezen voor duurzaamheid, maar we moeten niet te vroeg juichen want er wordt nog verder gewerkt aan de voortgang van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale. Wij blijven alert, een kerncentrale bouwen is een verkeerde keuze.

Top down met Bleker

Het Deelakkoord Natuur en Landelijk Gebied van Henk Bleker heeft plussen en minnen. De provincie is meer gebiedsregisseur van de eigen provincie, maar de flora en fauna krijgen te weinig aandacht, de bescherming van diersoorten is niet goed geregeld en de financiële gevolgen kunnen slecht uitpakken.

Omdat GS denkt dat het bedrag toch niet hoger wordt adviseerde Gedeputeerde Heijning (VVD) aan PS om in te stemmen. Een meerderheid van de Staten stemde voor, wij stemden tegen.

Solidariteitsbeginsel in gevaar

D66 heeft tegen het Deelakkoord Water gestemd. Decentralisatie van de financiering van het onderhoud aan primaire zeeweringen is betekent een onevenredige zware last voor de provincie Zeeland en is in strijd met het solidariteitsbeginsel van onze nationale veiligheid. Een ruime meerderheid van PS heeft tegen het akkoord gestemd.

Gedeputeerde gaat buiten zijn boekje

In 2011 speelde een affaire bij de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg, met een belangrijke rol voor gedeputeerde Van Heukelom (SGP). De rechter heeft in deze zaak tot twee keer toe het College van GS in het ongelijk gesteld. D66 en de CU hebben indringend het woord gevoerd en de gedeputeerde het vuur na aan de schenen gelegd: er is verkeerd gehandeld en er zijn grote fouten gemaakt maar doelbewust liegen kon niet worden aangetoond. De gedeputeerde kwam met de schrik vrij.

Twitter

Onze fractie in de PS kun je sinds 30 december volgen op Twitter. Je kunt ons vinden op @D66PSZeeland.

Onze Twitternaam is D66 Fractie Zeeland.

Nieuwsbrief 19 januari 2012

2

Nieuwsbrief januari 2012

D66 Raadsfractie Middelburg

Theater

D66 volgde het collegevoorstel met betrekking tot een nieuw theater niet. We hadden bezwaar tegen een uitgekleed theater, dat niets extra’s zou bieden ten opzichte van andere theaters in Zeeland. Toen amendementen en moties, o.a. van D66, over die extra’s en de meerwaarde met een ruime meerderheid werden aangenomen stemde wij voor. Op basis hiervan wordt nu naar een definitief ontwerp getekend.

Coffeeshop

De vraag van een coffeeshop in Middelburg of niet werd door PvdA en de lokale partij gegijzeld. De coalitiepartijen konden niet tot overeenstemming komen over een passende plek voor die coffeeshop. D66 heeft die bestuurlijke wanvertoning doorbroken door een motie, die is aangenomen: het onderwerp coffeeshop is tot de verkiezingen van 2014 van de raadsagenda afgevoerd.

De bouwput

D66 deed een onorthodox voorstel om een geplande bouw van een verzorgingshuis in het centrum te verplaatsen naar de beroemde bouwput en de vrijgevallen ruimte in hartje centrum bij het winkelaanbod te betrekken. Dat voorstel bleek te geleerd te zijn voor de raad waardoor het probleem bouwput onopgelost blijft.

Eenvoud en duidelijkheid bij het parkeren

Parkeren in Middelburg, iedereen had daar een mening over. D66 stelde vast dat Middelburg hooguit één dag per jaar een parkeerprobleem heeft. Het parkeerbeleid is er dus voor bezoekers en toeristen, het moet dus heel eenvoudig te begrijpen zijn en klantvriendelijk: gewoon alle dagen dezelfde tijd betaald parkeren

was ons voorstel. Overgenomen, behalve op de zondagen natuurlijk. Eenvoud gerealiseerd!

Gemeente Walcheren

D66 steunde alle voorstellen om op Walcheren tot verdere samenwerking te komen, een belangrijk programmapunt uit ons program en dat krijgt steeds meer inhoud. Méér samenwerking, wat ons betreft leidend tot één gemeente. Een beter apparaat, lagere lasten voor inwoners en meer kansen voor ontwikkeling. Dit D66 programmapunt heeft de wind in de rug, met de huidige economische/demografische omstandigheden.

Middelburg fietsstad

Het D66 initiatief om van Middelburg de beste fietsstad van Nederland te maken in 2013 krijgt steeds meer vorm. Inmiddels is dit initiatief omgevormd tot Bike-friendly City en komen er tonnen subsidiegelden vrij uit Europa om in Middelburg-fietsstad te investeren.

En nog veel meer …

Natuurlijk in lijn met de D66–visie:

• Ja tegen een Walcherse omroep, incl. een financiële bijdrage.

• Ja tegen de nieuwe winkeltijdenverordening met de mogelijkheid van zondagopenstelling.

• Nee tegen overheidssteun aan een recreatieondernemer in de vorm van aandeelhouderschap,

koop-terugkoop grond enz; geen overheidstaak vond D66.

Mooie resultaten tot nu, en nou die prijs nog……..