Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 mei 2013

Waterberging en nabuurschap

Het kan heel incidenteel voorkomen dat door langdurige en overvloedige regenval onze grote rivieren de afvoer van dit water niet voldoende aan kunnen en als door langdurige stormachtige wind uit het noordwesten het zeeniveau dermate hoog is, dan sluit de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en kan er via die weg niet meer op zee worden gespuid. In dat uitzonderlijk geval ontstaat een noodsituatie rond het Hollandsch Diep en het Haringvliet met steden als Rotterdam, Dordrecht en Barendrecht. In een dergelijke situatie heeft RWS een nooduitgang gevonden via het Volkerak en het Zoommeer.  Een stijging van 2 meter van de waterberging in Volkerak en in het Zoommeer kan dan gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom heeft de Minister van Verkeer en Infrastructuur zienswijzen gevraagd op het ontwerpbesluit waterberging Volkerak-Zoommeer. Uit de Zuidwestelijke Delta hebben 91 organisaties, burgers en overheden reacties ingediend. In de PZC van 10 mei zijn daarvan 16 reacties opgenomen, waaronder die van de Provincie Zeeland.

GS van Zeeland hebben haar inspraakreactie ter kennisname aan de Staten aangeboden. D66 Statenlid Tom Aalfs reageerde hierop als volgt tijdens de Commissievergadering REW van 17 mei jl.:

Cryptisch en onduidelijk beeld

In de inspraakreactie van 26 maart 2013 zijn GS ingegaan op kansberekeningen bij extra waterberging varierend van eens in de 1430 jaar tot eens in de 550 jaar. In deze nogal academische benadering is een cryptisch en onduidelijk beeld ontstaan. Heldere taal ontbreekt. De verslaggever van de PZC kon er kennelijk ook geen brood van bakken; hij heeft alleen enkele delen uit de brief letterlijk overgenomen. GS had zich niet moeten wagen aan kansberekeningen en deze over moeten laten aan wetenschappers, al of niet behorend tot RWS.

Angst is een slechte raadgever

In 2015 gaat de MER uit van de kans op extra waterberging 1/1430 per jaar bij een waterpeil van NAP+2.30 meter in het Zoommeer. Voor het jaar 2050 wordt deze kans zelfs op 1/250 jaar. GS stelt dat na 50 jaar de rek er uit is en zullen we mogelijk naar NAP + 3 meter moeten. Dit academisch Zeeuws doemscenario noemt GS een “verontrustend perspectief”.  Verontrusting is een synoniem voor angst. En we weten dat angst een slechte raadgever is. Rekening houden met extra waterberging in de Zeeuwse delta is een realiteit. Deze realiteit vergt extra maatregelen, maar is geen reden voor verontrusting. Daadkracht in plaats van angst.

Grevelingen biedt extra ruimte

De inspraakreactie van GS kent gelukkig ook een positieve kant. GS attenderen de minister op het feit dat de Grevelingen ook extra ruimte biedt voor waterberging. De toekomstige getijdecentrale in de Brouwersdam zon ook spuimogelijkheden moeten bieden om extra water af te voeren. Een geweldige waterstaatkundige uitdaging. Ook de mogelijke terugkeer van het getij in de Grevelingen wordt door ons positief beoordeeld.                                                                                                      

Oosterschelde als waterberging

In de reactie GS missen wij de Oosterschelde in de mogelijkheid van waterberging. Als Volkerak- Zoommeer het niveau naderen NAP+ 2 meter, dan ga je toch ook de Oosterschelde gebruiken om water te bergen. Beperkte zoetwaterinlaat gedurende enige dagen zal het zoutwater gehalte enigszins verlagen, doch dat betekent nog niet dat de kreeftenpopulatie zal worden aangetast. Bovendien wat het zwaarst is moet ook het zwaarst wegen. We hebben dan ook met een uitzondergeval te maken. In de MER wordt waterberging in de Oosterschelde ontraden, maar wel wordt aangegeven dat beperkte waterberging daar wel mogelijk is.

Goed nabuurschap

“Waterberging op het Volkerak-Zoommeer is te karakteriseren als een maatregel die de nationale veiligheid dient”, zegt het college terecht en daar blijft het bij.  Volgens ons is er meer in het geding. Als het water in de omgeving van Rotterdam en Dordrecht letterlijk tot aan de lippen staat, dan verleen je hulp. Zeeland is dan de meest aangewezen buurman. Er is dus ook sprake van  nabuurschap. En dit begrip zijn we bij dit onderwerp helaas nergens tegen gekomen. Goed nabuurschap vereist empathie en daadkracht.

 

Afsluiting zonder academisch wapengekletter

Afsluitend komt D66 tot de volgende conclusies: 

* Waterberging Volkerak-Zoommeer is een goed plan;
* Uitbreiding van waterberging in de Grevelingen en de Oosterschelde zal onder extreme omstandigheden tot verlichting kunnen leiden van het Volkerak-Zoommeergebied;
* De vereiste aanpassingen dienen zonder academisch wapengekletter te worden uitgevoerd.