Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 juni 2013

Tom Aalfs over Beleidsnota Energie & Klimaat

In de nogal omvangrijke beleidsvisie Energie en Klimaat zijn veel aspecten beschreven. Wat er niet in staat is de decentrale energie-opwekking door particulieren en bedrijven. D66 is van mening dat de activiteiten van particulieren en ondernemingen door de lagere overheden moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Hierbij denken we aan zonne-energie, aardwarmte en warmtekrachtkoppeling. In het “Land van Borsele” is men doende met een energiecoöperatie en een kleinschalige biomassa centrale die gestookt wordt men snoeiafval e.d. Tot de decentrale energie opwekking behoren nadrukkelijk niet de windturbines. D66 wijst solitaire windmolens en windturbines af, om een rommelig landschap te voorkomen.
Vraag: wil het college de decentrale energievoorziening aan dit beleidsplan toevoegen en zo ja, bij welke gelegenheid?

Windturbines
Over windturbines gesproken. Deze vormen een essentiële bijdrage aan onze duurzame energievoorziening; op land horen deze geconcentreerd thuis bij kustwerken. Het Rijksplan bij de Krammersluizen steunen wij dan ook voluit. Windturbines op zee is weliswaar geen provinciale taak, maar D66 Zeeland ziet geen probleem in windparken op zee. De afstand tot de kust vindt D66 niet essentieel, mits niet storend voor natuur en recreatie.
Het is te hopen dat Zeeland in de nabije toekomst een energiecentrale tegemoet kan zien, die gestookt kan worden met biomassa. Voorwaarde is wel dat het daarvoor benodigde organisch afval uit de regio kan worden verkregen. Het transport van bijvoorbeeld houtpulp uit Brazilië, vergt dusdanig veel stookolie met de daarbij behorende milieuvervuiling, dat moeten we niet willen.

Getijdencentrale
Een getijdecentrale in de Brouwersdam kan 55.000 huishoudens van duurzame energie voorzien. Deze dimensie van nieuwe en duurzame energie zou ook een geweldige stimulans betekenen voor nieuwe technologie en innovatie voor Zeeland. Als in deze Brouwersdam ook een spuimogelijkheid wordt ingebouwd, dan is dat ook een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering voor de waterhuishouding in de Grevelingen. Een win-win situatie.

Perspectieven
De kerncentrale van Borssele blijft tot 2033 open. Onze wens en die van een meerderheid van deze Staten is, om bij een volgende onderhoudsbeurt het reactorvat niet voor 40% te inspecteren, maar voor 100%, is genoegzaam bekend.
Wat zou het toch prachtig zijn als in 2033 de kerncentrale gesloten is, we dan over een goed draaiende biomassacentrale beschikken en in de Brouwersdam een goed werkende getijdecentrale met bijbehorende spuimogelijkheid hebben.
Perspectieven voor Zeeland!

Tom Aalfs, Statenlid D66.