Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 juni 2013

Staten akkoord met “wangedrocht” RUD

De VVD en Partij voor Zeeland hadden het weliswaar over een “wangedrocht” bij de behandeling van het Statenvoorstel Oprichting van en deelname aan de RUD toch gingen zij samen met PvdA, CDA, SGP en ChristenUnie akkoord met het voorstel.

De RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zeeland zal taken gaan overnemen van de gemeenten, het waterschap en de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een belangrijke taak in een provincie met veel (chemische) industrie. De RUD moet bijdragen aan een veilige provincie zonder milieu-incidenten. Verder wil men met de RUD versnippering tegen gaan en eenduidigheid bewerkstelligen. Een RUD kan vanwege de schaalgrootte specialistische kennis bundelen wat de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd.

Bovenstaande klinkt erg mooi. Meerdere Statenleden vrezen echter dat de RUD Zeeland een bureaucratische logge organisatie wordt, waar de besluitvorming veel te complex is geregeld. Wat de partijen in de Provinciale Staten nog het meest tegenzat, is de stemverhouding. De provincie draagt twee-derde deel mee aan de financiële middelen. De dertien Zeeuwse gemeenten en het waterschap nemen het resterende deel voor hun rekening. Bij belangrijke besluiten heeft de provincie echter één-derde van de stemmen. Dit bezwaar werd ook door D66 fractievoorzitter Alex Hijgenaar in zijn bijdrage tijdens de PS-vergadering van 21 juni 2013 naar voren gebracht.

Ondanks alle niet geringe bezwaren van de Provinciale Staten ging een meerderheid akkoord en gaat de RUD Zeeland haar taken vanaf 1 januari 2014 uitvoeren.