Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 december 2014

Aandeelhoudersstrategie Zeeland Seaports

D66 is blij met deze aandeelhoudersstrategie, het is goed na te denken over onze inbreng in ZSP en vast leggen wat we daarvan vinden. D66 is ook verheugd over de wijze waarop het proces is verlopen en ondersteund.

Ten aanzien van de nautische bereikbaarheid moeten we daarbij geen aap op de schouder nemen. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het op diepte houden van de grote geulen die ons land bereikbaar houden vanuit zee en dat moet zo blijven. Bovendien hebben wij een duidelijke mening over de diepte van de verdere Westerschelde en dat zal ook zo blijven.

Voor wat betreft het rendement van de onderneming is D66 de mening toegedaan dat het nastreven van een rendement van 8% op de korte termijn misschien haalbaar is, maar op de lange termijn lijkt het toch op schieten in het donker. De winstverwachting kan beter een dynamisch karakter hebben en zich aanpassen op de conjunctuur en ook op de ontwikkeling van Zeeland Seaports, het is in zijn huidige vorm tenslotte een heel jong bedrijf.

D66 vindt dat in het Statenvoorstel het inzetten van de winst om het eigen vermogen van ZSP te versterken en zo snel mogelijk de bankgaranties van de overheid overbodig te maken wel wat stelliger geformuleerd zou mogen worden. Wij zien dit als het hart van de aandeelhoudersstrategie omdat het bepalend is voor de basis van het bedrijf naar de toekomst. Het genoemde principe geen dividend zolang er nog garanties zijn, steunen wij maar zagen dit liever geformuleerd als “zolang er nog garanties nodig zijn” of “zolang het eigen vermogen onvoldoende is” daar zou wat ons betreft om het SMART te maken best een bepaalde maatstaf voor de solvabiliteit bij mogen staan.

Bovendien vindt D66 dat er best ingezet mag worden op een extra krachtsinspanning om het eigen vermogen te versterken. Daarom ondersteunen wij de suggesties die zijn opgenomen in het Statenvoorstel.

Deelnemingen passen wat D66 betreft niet in het plaatje voor ZSP dat zich moet toeleggen op de rol als havenbeheerder en grondeigenaar. Ze passen ook niet in het gewenste risicoprofiel, de achterblijvende resultaten van WarmCO bewijzen dat. Deelnemingen mogen wat ons betreft worden vervreemd, maar dan niet in de richting van de aandeelhoudende overheden. Daar passen ze nog minder goed dan bij ZSP.

Het vereenvoudigen van de bestuursstructuur kan wat D66 betreft niet snel genoeg ter hand worden genomen. Niet alleen vanwege de garantstelling maar ook vanwege het principe dat een overheid een duidelijk positie moet innemen ten opzichte van bedrijven in haar regio. Die van overheid, regisseur en bevoegd gezag. Die kunnen strijdig zijn met de belangen van de aandeelhouder.
Een definitief besluit daarover zal echter pas genomen kunnen worden zodra ZSP voldoende op krachten is om zonder overheidsgaranties een sterke speler in de markt te zijn. Die beslissing is dus voor Provinciale Staten na ons.