Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2016

Provincie te passief voor stedelijk gebied

Provinciale Staten hebben de Kadernota Grondbeleid en Vastgoed aangenomen. Een nota waar je verder moeilijk tegen kon zijn. Toch is het jammer dat de provincie een ‘passieve rol’ verkiest waar het gaat om het stedelijk gebied.

De afgelopen decennia hebben de instrumenten van het grondbeleid (verwerving, kavelruil, grondbank, enzovoorts) bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van het Zeeuwse platteland en van Zeeland in het algemeen. Voor de komende decennia is revitalisering van steden, dorpen en andere bebouwingsconcentraties (bijvoorbeeld bedrijventerreinen en recreatiecomplexen) een nieuwe uitdaging voor Zeeland. Deze stedelijke ‘vastgoed-vraagstukken’ zijn in belangrijke mate vergelijkbaar met die welke eerder op het platteland zijn aangepakt (bijvoorbeeld versnippering, functies niet altijd op de goede plaats, wenselijkheid van schaalvergroting en herallocatie).

De aanpak en financiering van deze revitaliseringsopgaven is primair de taak van de gemeentelijke overheid. De kennis en het instrumentarium van het plattelandsgrondbeleid zit thans geconcentreerd bij de Provincie Zeeland. Een actievere rol van de provincie ligt daarom voor de hand waarbij de provincie met de gemeenten en het Waterschap Scheldestromen het gesprek aangaat om het provinciale instrumentarium en de aanwezige kennis te gebruiken bij het aanpakken van de stedelijke revitaliseringsopgaven.

Helaas kon een motie met deze strekking van PvdA en D66 niet op voldoende steun rekenen van de Provinciale Staten. D66 gaat proberen om deze actievere rol voor de provincie bij de vaststelling van de vastgoednota aan het eind van dit jaar alsnog geregeld te krijgen