Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 maart 2016

Deur voor zonneakkers nog niet helemaal op slot

D66 kiest voor duurzame energie en wil voorkomen dat de provincie op slot gaat voor nieuwe initiatieven voor zonneakkers. Deze zonneakkers zijn nodig om de landelijke en provinciale doelstelling in 2020 14% en in 2023 16% van onze energiebehoefte te voorzien vanuit duurzame energiebronnen.

Herziening Omgevingsplan
Met de Herzieningen van het Omgevingsplan Zeeland en de Verordening Ruimte Zeeland dreigen uitstekende zonneparkprojecten op de lange baan te worden geschoven, omdat de provincie enkele jaren wil wachten, tot de nieuwe Energie Kansenkaart voor de Omgevingsvisie voor Zeeland in 2018 gereed zal zijn.

Haast is geboden
Om de doelstelling voor het opwekken van duurzame energie in 2020 respectievelijk 2023 te behalen is haast geboden. Een planprocedure duurt al snel een half jaar of langer. Door reeds opgestarte initiatieven te laten wachten tot 2018, laat Zeeland kansen liggen om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Amendement
D66 heeft samen met de ChristenUnie op 11 maart een amendement ingediend om onnodig uitstel te voorkomen, zodat plannen met een goede landschappelijke inpassing voor zonne-akkers toch door kunnen gaan. Helaas kon dit amendement op onvoldoende steun van de Staten rekenen.
Gedeputeerde Schönknecht zegde wel toe dat zij bereid is om goede projecten die in de periode tussen nu en de integrale herziening in 2018 worden ingediend en die afwijken van het nieuwe beleid ter besluitvorming aan Provinciale Staten van Zeeland voor te leggen.

Staken van de stemmen
Het is dan wel noodzakelijk dat gemeenten en initiatiefnemers op de hoogte worden gebracht van deze mogelijkheid. Daarom kwamen D66 en CU met een motie waarin werd gevraagd aan Gedeputeerde Staten om bij alle Zeeuwse gemeenten te inventariseren of initiatieven op het gebied van zonneakkers actueel zijn en daarover Provinciale Staten te informeren. Hier staakten de stemmen met 19 voor en 19 tegen. Dus zal op 15 april de motie opnieuw in stemming gebracht worden. De PVV-fractie stemde voor de motie, maar was wegens ziekte niet voltallig. Dus een redelijke kans dat op 15 april de motie alsnog wordt aangenomen.