Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 juli 2016

Ik houd van mijn Zeeuwse landschap

Bij de Kadernota Natuurvisie Zeeland moest ik denken aan de slogan “Ik houd van mijn Zeeuwse landschap” die als bumpersticker in de jaren 1980-1990 prijkte op de auto van mijn vader en op die van vele anderen in onze provincie.

Nieuwe Wet natuurbescherming
Met de aanstaande inwerkingtreding op 1 januari van de nieuwe Wet natuurbescherming wordt een belangrijke stap gezet in het moderniseren van het natuurbeleid in Nederland. Een nieuwe wet, die de taken over de bescherming van dier- en plantensoorten overhevelt van de Rijksoverheid naar de provincies. Daarmee staat ook de provincie Zeeland voor het maken van keuzes voor de nieuwe taken en een bezinning op het huidige landschap- en natuurbeleid.

Complimenten
Als eerste complimenten aan GS voor het voorleggen van een kadernota waarin voor de Provinciale Staten echt wat te kiezen valt. Ook complimenten aan de ambtelijke staf voor de gedegen voorbereiding, waarbij in een aantal bijeenkomsten met belanghebbenden de gezamenlijke opgaven voor de toekomst van het Zeeuwse natuurbeleid zijn benoemd.

Beschermen van planten en dieren
De hoofdlijn van de kadernota is dat het bestaande beleid voor het beheer van natuurgebieden en het beschermen van planten- en diersoorten grotendeels ongewijzigd wordt doorgezet. D66 kan zich in deze hoofdlijn vinden. Wij zijn benieuwd naar de verdere uitwerking van het soortenbeleid. Als het gaat om overlast veroorzakende soorten voor de landbouw, zou het zo kunnen worden dat een Zeeuwse vos niet en een Brabantse vos wel wordt beschermd. Is dit echt wat wij willen?

Multifunctionele bufferzones
In de kadernota wil GS nu niet verder gaan dan kijken naar mogelijkheden van multifunctionele bufferzones. D66 gaat een stapje verder, niet alleen zoeken naar gebieden maar ook een aantal pilots -proefprojecten- starten. D66 verwacht veel van pilots op het gebied van multifunctionele bufferzones. Hier liggen bij uitstek kansen waarin opgaven rondom natuur, waterberging, recreatie, of zelfs landbouw elkaar kunnen versterken.
Een amendement van deze strekking diende D66 samen met GL, SP en CU in en is aangenomen.

Landschap als geheel is meer
In de kadernota wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop afzonderlijke landschapselementen momenteel beschermd worden. Losse elementen in het landschap, zoals vlietbergen, dijken, beeldbepalende houtopstanden etc. zijn vaak op individuele basis al beschermd. Dat is op zichzelf prima, maar bij landschappen gaat het juist erom dat het landschap als geheel meer is dan de som van de losse onderdelen.
De nieuwe wet biedt de mogelijkheid aan GS om bijzondere provinciale landschappen aan te wijzen. D66 denkt dat in Zeeland voldoende landschappen te vinden zijn die een dergelijke aanwijzing rechtvaardigen. Denk aan de nationale landschappen, west-Zeeuws Vlaanderen en Walcheren of de Zak van Zuid-Beveland. Wat D66 betreft rekenen wij ook onze Zeeuwse kustlijn en het Landfront Vlissingen tot bijzondere provinciale landschappen. Wij hebben GS met een motie dan ook gevraagd om bij de verdere uitwerking van de Zeeuwse natuurvisie, de mogelijkheid van het aanwijzen van bijzondere Zeeuwse landschappen bij de uitwerking te betrekken. In de natuurvisie kan dan ook worden aangegeven of, en zo ja op welke wijze, de provincie deze status wil laten doorwerken in de besluitvorming op gemeentelijk niveau. Helaas kon deze motie niet op voldoende steun van de Provinciale Staten rekenen.

“Ik houd van mijn Zeeuwse Landschap”. Waar zijn die bumperstickers toch gebleven?