Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Geen vogelverschrikkersubsidie voor boeren

In de laatste PS vergadering (29 juni 2018) voor het zomerreces vrijwel volledig in het teken van de kadernota Natuurwetgeving. Statenlid Rutger Schonis geeft in zijn bijdrage aan dat een extra landbouwsubsidie niet wenselijk is. “In een tijd waarin Provincie Zeeland onder meer de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting ophoogt om de boekhouding op orde te krijgen, stelt Gedeputeerde Staten voor om een nieuwe landbouwsubsidie in te voeren. Een subsidie voor een maatregel die iedere verstandige agrarisch ondernemer waarschijnlijk zelf al getroffen heeft nl. het plaatsen van netten of het verjagen van dieren om vraatschade te voorkomen, dat is volgens D66 overbodig.” aldus Rutger.  De preventieve maatregelen zouden ‘innovatief’ zijn, maar hoe innovatief is niet duidelijk in deze kadernota”.  

Gedeputeerde Schonknecht gaf in haar reactie op de bijdrage van Rutger Schonis toe, dat het element van het innovatieve preventieve maatregelen om vraatschade in de landbouw te beperken, niet voldoende duidelijk is in deze kadernota. Zij zegde direct toe dit wel correct op te nemen in de stukken.

De hele bijdrage van Statenlid Rutger Schonis kunt u hieronder nalezen:

Voorzitter,

Voor ons ligt de kadernota Natuurwetgeving. Oftewel een kadernota die gaat over: “Alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.” Dat het boeiende materie is zal vandaag wel blijken wanneer gaan spreken over de vossen, damherten, houtwallen, bossen en ganzen in onze provincie. Een kadernota met maar liefst 28 onderwerpen met elk twee of drie keuzemogelijkheden.

Voorzitter. In de aanloop van deze kadernota heeft met de verschillende betrokken partijen, natuur- en landschapsorganisaties, en vertegenwoordigers van de recreatieve en agrarische sector overleg plaatsgevonden. Heel goed om te lezen in de kadernota dat op onderdelen Gedeputeerde Staten eerdere keuzes daarom al heeft aangepast of anders heeft geformuleerd. Natuurbeheer is bij uitstek een onderwerp waar de provincie tal van wettelijke taken en bevoegdheden heeft, maar die zelden alleen kan uitvoeren. Denk maar aan de faunabeheereenheden en terreinbeheerders die in onze provincie actief zijn. Dat de landbouw-, visserij- en recreatiesector hierbij betrokken worden is ook niet meer dan logisch. Een gezonde natuur en biodiversiteit in onze provincie is -letterlijk- van levensbelang voor deze pijlers van de Zeeuwse economie.

Genieten van de natuur valt er in provincie volop. Daar waar het om snijden van zeegroenten (zoals lamsoor en zeekraal) en het rapen van het oesters en mosselen gaat, gaat de liefde zelfs door de maag. Gedeputeerde Staten stelt bij optie 2 dan ook voor om de mogelijkheden hiervoor te verruimen. Een sympathiek gebaar.

Zoals de heer Van Burg terecht opmerkte in de Commissie Ruimte twee weken geleden, is het in de praktijk soms lastig uit te leggen dat de ene buurman en de andere buurman geen ontheffing krijgt van de provincie om bijvoorbeeld zeekraal te snijden. Toch stelt D66 vraagtekens bij dit beleidsvoornemen. Zeegroenten, mosselen en oesters zijn immers ook een belangrijke voedselbron voor de vele beschermde vogelsoorten die in onze Deltawateren overwinteren, of zomers komen broeden. Voor het verruimen van deze mogelijkheden moet dan ook uit ecologisch onderzoek blijken of dat niet tot significant negatieve effecten leidt. Of dat zo is, weet Gedeputeerde Staten nog niet: het onderzoek loopt immers nog.

D66 denkt dat het daarom nog te vroeg is om de keuze te maken die Gedeputeerde Staten voorstelt. Wij hebben daarom een amendement voorbereid dat ik bij deze zal indienen waarvan de strekking is dat wij eerst de resultaten van het onderzoek willen afwachten alvorens we de keuze gaan maken. Ons is verder niet duidelijk waarom de Haas in onze provincie op een algemene vrijstellingenlijst voor jacht moet worden geplaatst. Ik ben dan bij keuze 11. Het aantal ontheffingen dat we ons besparen is slechts 1 per jaar. Waarom voorzitter, zo vraagt onze fractie zich af, is de haas dan straks het haasje?

Dan voorzitter kom ik op de meest merkwaardige keuze in deze kadernota.In een tijd waarin wij als provincie onder meer de opcenten motorrijtuigenbelasting hebben moeten ophogen om een verrekening van 10 M€ uit het provinciefonds en daarmee onze boekhouding op orde te krijgen, stelt Gedeputeerde Staten voor om landbouwsubsidies in te voeren. En wel voor maatregelen die iedere verstandige agrarisch ondernemer reeds heeft getroffen. Gedeputeerde Staten stelt voor om het plaatsen van netten of het verjagen van dieren om vraatschade te voorkomen, voortaan te gaan subsidiëren. Denkt u zich eens in: iedere vogelverschrikker in de provincie staat daar straks op kosten van alle Zeeuwse autobezitters. Het mag duidelijk zijn voorzitter dat D66 niet kiest voor een vogelverschrikkersubsidie, maar hier liever van af ziet en daarom kiest voor optie 12.0. Een amendement van die strekking dien ik daarom bij u in.

Tot slot voorzitter. De herplantplicht voor bomen. Dit betreft keuze nummer 22. D66 is blij met het voorstel om hiervoor een lijn af te spreken: herplanten met een onderlinge afstand van 10 meter. Wij zijn wel benieuwd naar het antwoord van de gedeputeerde op de vraag in hoeverre het Waterschap deze afstand ook gaat hanteren wanneer de provincie deze afspreekt. Afhankelijk van het antwoord heeft onze fractie een motie in voorbereiding waarin wij de gedeputeerde zullen vragen om deze beleidslijn af te stemmen met het waterschap.

Voorzitter. Natuur is belangrijk voor Zeeland en je hoeft niet ver van deze abdij te gaan om te zien dat dat zo is. Daar moeten we zuinig mee om gaan. De volgende anekdote van de heilige Franciscus van Assisi wees ons daar al op. “Hij zag eens een worm op de weg die wilde oversteken. Hij pakte de worm op met de woorden: “Maar broeder worm, wees toch voorzichtig bij het oversteken; straks komt er een kar die je onder zijn wielen verplettert.” En hij zette het dier liefdevol in de andere berm terug.”