Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 februari 2019

Hoe gaat het met Zeeland en de Zeeuwen?

“Hoe gaat het met u? Een vraag uit beleefdheid of welgemeende belangstelling?

En hoe gaat het met ons, met ons Zeeuwen? 

Dat is wat we willen weten; Hoe het met Zeeland en de Zeeuwen gaat? Antwoorden op deze vraag moeten niet gebaseerd worden op meningen of overtuigingen maar op feiten. In de Commissie Bestuur (18 jan. jl.) is dit uitvoerig besproken en we hoeven dat gelukkig niet allemaal te herhalen in deze Provinciale Statenvergadering. GS dacht de toekomst van ZB Planbureau even snel zelf te regelen voor de Kerst.  Gelet op de voorafgaande discussies, vinden wij het aan PS om hierover te beslissen. GS heeft het voorstel nu aangepast. De verkenning van voorkeursoptie 2 (Rapport Berenschot Toekomstige positionering van de onderzoeksfunctie in Zeeland) blijft dus een verkenning. Er wordt niet vooruitgelopen op de door PS te maken keuzes over de uitwerking van het samenwerkingsmodel met CBS in een provinciaal datacenter. D66 vraagt de Gedeputeerde te bevestigen, dat breed eigenaarschap ruimte biedt aan Zeeuwse gemeenten om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.

Ook horen wij graag van de Gedeputeerde dat een aantal partijen wordt betrokken in de verkenning; ik noemde al eerder de Zeeuwse gemeenten en attendeer u op de groep waarin professionals van gemeenten samenwerken onder de naam ‘Datadenkers’. Andere hierin te betrekken partners zijn, wat D66 betreft, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Om een modern en Zeeuws datacenter in te richten zal er naar verwachting meer geld nodig zijn.

In het debat pleit de VVD voor onderzoek naar de 3e optie uit het rapport Berenschot = het uitbesteden aan een externe partij en accepteert geen frictiekosten en hogere kosten voor een nieuwe Zeeuws datacenter. Dat betekent, aldus Ton Veraart, dat erna de verkenning bezuinigingen en besparingen gaan plaatsvinden. Frictiekosten zijn onvermijdelijk als het ZB Planbureau ophoudt te bestaan en overgaat naar een private partij.”

De andere partijen gaven vervolgens voldoende discussievoer voor een interessant debat; CDA gaf aan zij pijnlijke maatregelen verwacht en ontkent dat het al besloten heeft om te kiezen voor optie 2. “Is het dan ‘pijnlijk’ voor de medewerkers of voor de Provinciale begroting?”, wilde Ton Veraart weten.

VVD wil alsnog een verkenning naar optie 3 = opheffen van het planbureau en onderbrengen bij een private partij. Het mag zeker niet meer kosten dan nu. Frictiekosten zijn nodig bij een afvloeiingsregeling van het personeel van het huidige Planbureau. De VVD is nu al bereid deze te betalen.

D66 wil eerst inzicht in het totale resultaat van de verkenning. Daarbij hoort een onderbouwing van de kosten en mogelijk hogere kosten, die optie 2 met zich mee kan brengen. Bij D66 is er, in tegenstelling tot de VVD, nog geen sprake van acceptatie van hogere kosten.

Bijdrage Ton Veraart in Debat toekomst ZB Planbureau – PS 1 februari 2019