Steun ons en help Nederland vooruit

Gestelde vragen

Q&A bij voorstel regiobestuur samenvoegen afdelingen


Q: Uit welke personen bestond de werkgroep?

A: De werkgroep bestond uit:

  • Peter Hofstede, afdeling Zeeuws Vlaanderen (trekker werkgroep)
  • Martin Wissenkerke, afdeling Oosterschelderegio
  • Gerhard Brunsveld, afdeling Walcheren
  • Hans de Jonge, voorzitter afdeling Oosterschelderegio
  • Carl Schoor, voorzitter afdeling Walcheren
  • Bram Brouwer, regiobestuurslid

Het regiobestuur heeft bij het aanstellen van de werkgroep gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van werkgroepleden uit alle afdelingen. Op initiatief van de werkgroep zijn de voorzitters van de afdeling Oosterschelderegio en Walcheren ook toegevoegd aan de werkgroep. Vanuit het regiobestuur heeft één bestuurslid deelgenomen aan de werkgroep, om voor een goede verbinding te zorgen met het regiobestuur.


Q: Was de werkgroep unaniem over het voorstel?

A: Het regiobestuur heeft het voorstel van de werkgroep ontvangen als een door de werkgroep gedragen voorstel.


Q: Klopt het dat er in de nieuwe structuur geen afdelingen meer zijn, maar enkel één regio Zeeland?

A: Nee, dat klopt niet. De visie van het regiobestuur is dat de 3 huidige Zeeuwse afdelingen samengaan in één Zeeuwse afdeling. Het is belangrijk dat er in Zeeland ook een afdeling blijft bestaan, in verband met de financiële stromen vanuit het Landelijk Bureau (zowel regio als afdeling krijgen namelijk afzonderlijk subsidie). In de nieuwe structuur zoals wij die voorstellen valt het bestuur van die Zeeuwse afdeling in de praktijk samen met het bestuur van de Zeeuwse regio.


Q: Welke bestuurslaag beslist over de voorgestelde reorganisatie?

A: De ledenvergaderingen van de afdelingen moeten uiteindelijk besluiten over hun eigen opheffing en het samengaan in de regio. De regio gaat hier niet over. Het regiobestuur heeft wel het initiatief genomen om dit proces te starten en vraagt met deze ledenraadpleging aan haar leden of we verdere stappen hiervoor in gang mogen zetten. Eén van die stappen is, zoals in het filmpje genoemd, dat de afdelingen zichzelf opheffen (en samengaan in één afdeling).

NB: Deze vraag heeft ertoe geleid dat wij het ontwerpbesluit iets hebben gewijzigd, omdat we ons realiseerden dat het in het ontwerpbesluit net leek alsof de regio over dit besluit gaat.


Q: Hoe zijn de afdelingen betrokken bij dit concept besluit?

A: De voorzitters van de afdelingen Walcheren en Oosterschelderegio hebben deelgenomen in de werkgroep. Mocht uit de ledenraadpleging naar voren komen dat een meerderheid van de Zeeuwse leden voor de voorgestelde reorganisatie is, dan zal dit voor het regiobestuur aanleiding zijn om met de afdelingsbesturen contact te leggen en hen te vragen het plan verder door te zetten.


Q: Gaat de regio wel over het opheffen van de afdelingen?

A: Het besluit om over te gaan tot opheffing van de afdelingen en het opgaan in één Zeeuwse afdeling ligt bij de ledenvergadering van de betreffende afdelingen. Het regiobestuur ziet het wel als haar taak om het gesprek over deze reorganisatie te starten en daartoe zijn alle voorgaande stappen genomen. In de ledenraadpleging kunnen de Zeeuwse leden zich nu ook uitspreken. Als de uitkomst van de ledenraadpleging positief is, dan is dit reden voor het regiobestuur om een verzoek aan de afdelingsbesturen te doen om het plan verder uit te voeren.


Q: Hoe zien jullie de lokale verankering in het voorstel? Wie onderhoudt het contact met de lokale fractie en wie zorgt voor de lokale verenigingsactiviteiten, afstemming tussen leden met wat er in de gemeentelijke fractie gebeurt? Of m.a.w. is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een werkgroep Schouwen-Duiveland op te richten?

A: Lokale verankering is een belangrijk punt, dat om nadere invulling vraagt. Ideeën en input van de leden zijn daarbij van harte welkom. Het regiobestuur denkt zelf bijvoorbeeld aan een werkwijze waarbij ieder regiobestuurslid één of meerdere gemeentes als aandachtsgebied in zijn portefeuille heeft. Dat regiobestuurslid zal zich dan bezig houden met o.a. de lokale verenigingsactiviteiten en afstemming tussen leden en fractie. Het inrichten van werkgroepen voor één of meerdere gemeentes zou wat ons betreft een manier kunnen zijn om daar invulling aan te geven, maar wellicht zijn er ook andere manieren. Het lijkt ons goed om, wanneer de beoogde reorganisatie daadwerkelijk plaats zal vinden, in een eerstvolgende ARV met de leden verder te praten over dit punt. Daarbij sluiten we ook niet uit dat die invulling er per gemeente anders uit zal zien, afhankelijk van de lokale situatie en wensen.


Laatst gewijzigd op 18 juli 2020