Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwingen November 2020

Dankuwel voorzitter,

Vanmiddag scheen er  aan de Zeeuwse kust een lekker zonnetje. Het leek wel lente. In het echte voorjaar van 2020 zaten we in een min of meer intelligente lockdown. Daarna genoten veel mensen van een prachtige zomer in Zeeland. Een zomer die begon zo wat in mei.

Zichtbaar Zeeland

De afgelopen zomer waren er minder buitenlandse toeristen maar een ongekend aantal landgenoten, vooral uit de Randstad, ontdekten Zeeland.  Zij kwamen op vakantie genieten van  de luxe van ruimte en zagen bij terugkeer het verschil in kwaliteit van woon en leefomgeving.   Gecombineerd met andere manieren van werken, waardoor veel beroepen versneld meer locatie onafhankelijk kunnen worden uitgeoefend, opent dit nieuwe perspectieven om Zeeland te promoten als woon- en werkgebied. Dit is de belangrijkste opgave binnen Zichtbaar Zeeland, maar het vlot niet met het oprichten en inrichten van de Zeeuwse Marketing Organisatie ZMO.

Vraag: kan het College inmiddels garanderen dat de oprichting van de ZMO tijdig gereed is om bij opheffing van de VVV toch een goede overgang te realiseren zonder verlies van investeringen in met name digitale assets?

COVID-19

Er komt licht aan het einde van de tunnel. Heb ik het dan over het aanstaande vertrek van Trump? Nee ik heb het weer over COVID-19. De 2e golf is over de piek heen. Een vaccin lijkt over enkele maanden al beschikbaar. De economie komt in aangepaste vormen en voorzichtig terug op stoom.  Toch moeten wij nog langere tijd rekening houden met de beperkingen die nodig zijn voor veiligheid en gezondheid. Waar de SGP op Tholen Corona ziet als een straffe Gods en in boetedoening grijpt naar eeuwenoude teksten, kiest D66 voor voorkomen, vaccineren en anticiperen.

Brexiteers zie ook licht aan het einde van hun tunnel.  1 Januari is hun vertrekfeest compleet.  Voor velen volgt er na die fopfuif een zware kater. Ook voor veel ondernemers in onze regio. Over anderhalve maand zal het Verenigd Koninkrijk onze Europese Unie loslaten. Zoals de onderhandelingen er nu voor staan zal het verlaten van de Unie niet gepaard gaan met een verdrag. Een no-deal Brexit lijkt inmiddels een reëel  scenario. Daarom juicht D66 toe dat de provincie via het Bestuurlijk Platform Visserijoverheden en in de begroting voor 2021 toezegt de visserijsector te ondersteunen in het dossier Brexit.   En ik zou graag zien dat het college breder inzet, net als minister Kaag en staatsecretaris Keijzer die een brief stuurden naar tienduizenden ondernemers. D66 drong eerder aan op  eigen Zeeuwse proactieve, kansgerichte acties.

Ik stel opnieuw de vragen:

  • Wat heeft het College in de afgelopen maanden gedaan om ondernemers voor te bereiden op schadelijke gevolgen voor Brexit?
  • En wat gaat het College de komende weken nog doen op dit gebied? Welke acties worden genomen om kansen te benutten die Brexit voor Zeeland biedt, b.v. door verplaatsing van activiteiten of goederenstromen?

Grensontkenning

We zien steeds vaker dat de problemen die op ons afkomen niet aan grenzen gebonden zijn. Corona, klimaat, stikstof, ze stoppen niet bij de grens; dus waarom doen wij dat wel? Waar het Verenigd Koninkrijk er voor kiest om grenzen op te werpen zouden wij juist grenzen moeten slechten, in ons beleid de grenzen ontkennen. Hechtere banden met Vlaanderen bieden een uitkomst  voor veel van de problemen in de grensregio. Grensarbeid, gebruik van sociale voorzieningen, van zorg, van cultuuraanbod en van onderwijs . Maar ook bij stikstof, klimaat, veiligheid en energietransitie zien we dat een landsgrens efficiënte oplossingen in de weg staat.

Vraag:  welke schade heeft de landelijk begrensde aanpak van de Corona crisis toegebracht aan samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen? 

Maatwerk democratie

Inspelen op een omgeving die steeds veranderlijker wordt, vergt ook dat we in eigen huis de zaken op orde hebben. Onze democratie vereist groot onderhoud. Ook hier moeten we ons niet laten leiden of aan banden laten leggen door grenzen. Wat nodig is noemen we bestuur op maat. Bestuur dat niet alleen kansen kan zien, maar ze ook daadwerkelijk kan aangrijpen. Samenwerking tussen gemeenten en provincie volgens het denken in grenzen en bestuurslagen heeft geresulteerd in een wildgroei aan gemeenschappelijke regelingen waar de inwoners van Zeeland geen wijs uit kunnen, en ook gemeenteraads-  en Provinciale Statenleden worden geconfronteerd met samenwerkingsverbanden die steeds onoverzichtelijker en moeilijker te controleren zijn. Dit komt ons aanpassingsvermogen niet ten goede, verbreedt de kloof tussen inwoner en bestuur en belemmert bestuurskracht.  Vanuit het in 2018 gestarte Thorbecke programma  worden nieuwe instrumenten voor maatwerkdemocratie gestimuleerd.

Vraag: Zijn er in Zeeland ook initiatieven gestart of te verwachten die passen in dat Thorbecke programma?

Kansengelijkheid

Tot slot wil ik terugkomen op corona. De kloof tussen arm en rijk neemt toe in onze maatschappij, en daarmee ook de kansenongelijkheid. Corona  dreigt deze kloof nog verder te verbreden door de impact die het virus heeft op het dagelijks leven van jongeren. Lessen niet klassikaal kunnen bijwonen, examenfeesten en tal van andere ontmoetingsmomenten die geen doorgang vinden, sportlessen die beperkt worden; dit alles zal zijn sporen nalaten in de ontwikkeling van onze jeugd. Dit zal zich niet beperken tot een lager opleidingsniveau en het daarmee gepaard gaande economische en ontplooiingsperspectief,.  Ook alledaagse fysieke en sociale vaardigheden zullen geraakt worden. Daarom zou ik graag zien dat het beoogde jeugdparlement zich zal richten op het in kaart brengen van de beperkingen die jongeren ervaren op hun ontwikkeling ten gevolge van Covid, en dat er financiële middelen beschikbaar worden gesteld om deze beperkingen uit de weg te ruimen.

Hiertoe dien ik namens D66 de motie coronials en kansengelijkheid in.

Voor ons staat kansengelijkheid aan de basis van een gezonde samenleving, en als wij de Zeeuwse jeugd kunnen ondersteunen in het aangrijpen van die kansen, dan is dat onze verplichting. Iedereen verdient een gelijke kans zich te ontplooien en zijn leven vorm te geven. Met een individuele en vrije keuze voor een loopbaan tot marinier of arts, agent, leraar of wethouder, ongeacht sekse, geaardheid of afkomst.

Dankuwel voorzitter

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 19-11-2020 - Laatst gewijzigd op 19-11-2020