Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Jongeren en Zeeland in slecht weer

Dankuwel voorzitter,

We vergaderen noodgedwongen digitaal. Voor vergaderingen als deze bevalt dat helemaal niet goed. Voor veel andere bijeenkomsten en overleggen merken we dat er digitaal meer kan dan we dachten.

Nog voor de corona crisis schreef GS over het beoogde jongerenparlement dat het lastig is om jongeren op hetzelfde moment bij elkaar te krijgen. Toch staat het plan voor een jongerenparlement nog steeds en is het de bedoeling om in 2020 een pilot uit te voeren. Wanneer gaat deze pilot plaatsvinden? Hoe gaat die er dan uitzien?
D66 vindt het een goed idee om deze pilot deels digitaal te organiseren. Vindt GS dat ook? En ziet GS net als wij ook meer mogelijkheden voor digitale participatie voor deze en andere doelgroepen?

Zeeland is kwetsbaar Onze regionale economie wordt hard getroffen door de corona crisis en levert in 2020 bijna 10% in. Dit komt voornamelijk door het profiel van Zeeland met grote sectoren toerisme en industrie. Al eerder concludeerde Berenschot dat de structurele economische weerbaarheid van Zeeland veel te laag is. Op de thema’s
bereikbaarheid, innovativiteit en arbeidsmarkt scoort de provincie slecht. Een factor die telkens terugkomt is de leeftijdsopbouw, de vergrijzing die leidt tot oplopende krapte en mismatch op de arbeidsmarkt. Structurele verbeteringen zijn nodig om het vestigingsklimaat te versterken. Naast verbreding en vernieuwing in de regionale economie wil D66 voor Zeeland:
• Beter onderwijs
• Passende woningen
• Meer cultuur

1. Beter Onderwijs (Voor Gelijke Kansen)
Corona vergroot kansenongelijkheid. Doordat kinderen in een onveilige of remmende thuissituatie daarin vast zitten, loopt hu achterstand op. Ontvangt de provincie signalen hiervan en welke mogelijkheden ziet het college om deze kinderen te ondersteunen? Sommige kinderen hebben ouders met meerdere digitale apparaten en goed internet. Een deel van de kinderen loopt vast in achterblijvend internet of gebrek aan apparatuur. Onderschrijft het college het belang en de voordelen van online onderwijs. Zowel in deze crisis als voor de langere termijn. Wat kunnen we doen om te zorgen dat alle kinderen daaraan kunnen deelnemen? Welke acties neemt het college daarin?

2. Passende Woningen
De woningmarkt moet aantrekkelijke huizen bereikbaar maken voor met name jonge mensen die in Zeeland willen wonen. De Voorjaarsnota 2020 vermeldt dat Zeeland pas in 2040 een toekomstbestendige woningvoorraad wil hebben met 100% aansluiting op de vraag. D66 vindt dat te laat. Het duurt te lang. Wat gaat de Provincie de komende 5 jaar doen? Heeft GS in beeld welke woonvraag jonge mensen nu hebben en op welke manier gaat zij hiermee aan de slag? Daarnaast is de vraag wanneer en hoe GS haar rol pakt in de coördinatie van de huisvesting voor internationale werknemers, statushouders en flexwoners? Wat bedoelen we met flexwoners? Wij spreken liever over deeltijd-Zeeuwen. Tot nu toe lijkt beleid voornamelijk gestoeld op 2 categorieën: je bent inwoner (permanente bewoning) of je bent toerist (recreatieve bewoning). Steeds meer mensen verdelen hun tijd over 2 woonplaatsen. Is uw college bereid en ziet u mogelijkheden om een aparte status en specifieke aandacht te geven aan deze deeltijd-Zeeuwen? Als onze woningmarkt pas in 2040 op orde is, zal de vergrijzing nog sterker toegenomen zijn en is het dus te laat! Hoe binden en boeien we jonge mensen aan Zeeland? Imago campagnes zijn nutteloos als je geen
aantrekkelijk vestigingsklimaat kunt laten zien. We moeten laten zien wat we in huis hebben en afstappen van de gebruikelijke paden. Zodat niet alleen de dolverliefde Milou graag intrekt bij boer Bastiaan uit het kijkcijfercanon ‘Boer zoekt vrouw’ .

3. Meer Cultuur
Wat is er naast werk, goed onderwijs en een fijne woning nog meer nodig om Zeeland aantrekkelijk te maken? Kunst en cultuur vormen magneten die mensen aantrekken en vasthouden. We zien steeds meer mensen kiezen voor wonen bij stedelijke voorzieningen. Onder andere een gevarieerd cultureel aanbod. Bedrijven – nationaal en internationaal – trekken op hun beurt graag naar plaatsen die deze kwaliteiten in huis hebben. Daarnaast bevordert een rijk cultureel klimaat de concurrentiepositie van steden, en is het van grote waarde voor de werkgelegenheid.

Gepubliceerd op 29-05-2020 - Laatst gewijzigd op 29-05-2020