Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Klimaatplan D66 voor de toekomst

D66 is voor. Voor een leefbare aarde voor volgende generaties. En dat is nodig. Want nu al zien we de gevolgen van klimaatverandering. Steeds vaker zijn er extreme plensbuien. En steeds vaker zijn er perioden van extreme droogte. Tegelijkertijd hebben we nog nooit zoveel mogelijkheden gehad om iets aan de dreigende klimaatcrisis te doen. D66 laat zien hoe het wél kan. Samen kunnen de 12 provincies ruim 5,3 miljard euro investeren in onze toekomst.

Kansen voor Nederland
Naast noodzaak is de aanpak van klimaatverandering een enorme kans voor Nederland! D66 is optimistisch. Investeren in het klimaat, is investeren in de toekomst. In gezonde lucht met minder fijnstof. In nieuwe banen voor alle opleidingsniveaus. Daarom willen we in elke provincie met concrete maatregelen zorgen voor een schone toekomst. Schooldaken, bedrijventerreinen en provinciaal gebied willen we inzetten voor het opwekken van hernieuwbare energie. We zorgen voor de bouw van waterstoffabrieken. En we willen huizen isoleren, zodat ze comfortabeler worden en de energierekening daalt. Bij aanbestedingen voor openbaar vervoer kiezen we voor zero-emissie voertuigen. We investeren in opleidingen voor vakmensen, in laadpalen voor elektrische fietsen en elektrische auto’s. Bovendien willen we het makkelijker maken om met de fiets naar werk en naar school te fietsen. 

Wij komen in actie! Samen met alle provinciale D66-afdelingen presenteren wij een ambitieus investeringsplan. Want voor D66’ers in alle regio’s is de ambitie hetzelfde: de opwarming van de aarde tegengaan, en tegelijkertijd investeren in onze toekomst.

• Inkoop- en aanbestedingstrajecten worden alleen nog maar circulair aanbesteed. Dus meer hergebruiken en minder weggooien.
• Bij aanbestedingen wordt de CO2-prijs meegewogen in de financiële afweging.
• De eigen provinciale organisatie is in 2030 CO2-neutraal. CO2-uitstoot tot 2030 wordt gecompenseerd door het planten van loofbomen in Nederland.
• Grond van de provincie wordt ter beschikking gesteld om schone energie op te wekken. Dit gebeurt in samenspraak met lokale en regionale energiecoöperaties.
• Bij nieuwe aanbestedingen van openbaar vervoer wordt gekozen voor schoon vervoer met geen of minimale CO2-uitstoot. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op elektrische bussen en treinen. Vanaf 2035 zijn alle regionale treinen uitstootvrij.
• Er wordt geïnvesteerd in het regionaal laadpalennetwerk en andere laadinfrastructuur voor (personen) auto’s, scheepvaart en vrachtvervoer.
• Het wordt voor mensen makkelijker gemaakt om de fiets te pakken. De provincies blijven investeren in fietspaden en fietssnelwegen, ook voor e-bikes.
• Eigenaren van elektrische auto’s betalen geen wegenbelasting. Er moet worden nagedacht over een nieuw belastingsysteem voor de provincies.
• We investeren in huizen om ze energiezuiniger en comfortabeler te maken.
• Provincies zien er op toe dat de industrie en andere bedrijven energiebesparende maatregelen nemen en de CO2-uitstoot verminderen. Dat kan bij bedrijven die via vergunningverlening onder provinciaal toezicht vallen.
• Economische en innovatiesubsidies worden alleen nog maar ingezet ten behoeve van het vergroenen van de economie, het besparen van energie en/of het ontwikkelen van circulaire producten en processen.
• Het landbouwbeleid van de provincies wordt alleen nog maar gericht op het verduurzamen van de landbouw en kringlooplandbouw.

Wat wil D66 met het landelijke D66 Klimaatplan doen voor Zeeland: 

• Via een investeringsfonds een half miljard euro uit het reservekapitaal van de Provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij (PZEM) investeren in innovaties in de Zeeuwse Economie. Vooral investeren in de energietransitie en verduurzaming.

• In nieuwbouwplannen zijn daken geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen en nieuwbouw is standaard CO2-neutraal. Op (monumentale) panden in oude stads- en dorpskernen is het  plaatsen van zonnepanelen toegestaan.

• Een provinciale duurzaamheidstoets invoeren voor investeringen en subsidies van de provincie Zeeland. Bedrijven maken een plan voor zijn/haar bijdrage aan een circulaire economie.

Hoeveel geld is beschikbaar om deze doelen te halen? 

Investering in de energietransitie via een fonds met geld van Provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij  –    500 miljoen
Klimaat en energie-opgave volgens de huidig provinciale plannen –  20 miljoen

 

Lees meer: D66 provincies in actie voor klimaat met plannen en geld

 

Gepubliceerd op 14-03-2019 - Laatst gewijzigd op 14-03-2019