Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Samen voor Schone Lucht

Brede samenwerking voor schone lucht in Zeeland                      17 januari 2020

_____________________________________________________________________________________

D66 Zeeland wil dat de Provincie samen optrekt met de Zeeuwse gemeenten om tot een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor nog meer schone lucht in Zeeland. D66 stelt in de commissie Ruimte vandaag voor om dit wel samen te doen met de Zeeuwse gemeenten. Tot nu heeft geen van de Zeeuwse gemeenten zich aangesloten. De gemeentelijke fracties van D66 willen de Colleges oproepen om zich aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord. De Provincie sloot zich op 13 januari tijdens de presentatie van het akkoord aan. Het Overleg Zeeuwse Overheden zou hierin, wat D66 betreft, een prominente rol kunnen spelen.

 

Samenwerking verbreden

Van de D66 Tweede Kamerfractie vernam D66 Zeeland dat Gedeputeerde Staten in Zeeland, het Schone Lucht Akkoord (SLA) van D66 Minister Van Veldhoven heeft ondertekend. Aan dit akkoord is een geldbedrag gekoppeld. De brief van Gedeputeerde Staten van dinsdagavond 14 januari jl. verschafte hierin meer duidelijkheid. Twee dossiers zijn uitgelicht: stikstof bijdrage vanuit het buitenland en het varend ontgassen. In tegenstelling tot andere provincies is de stikstof bijdrage in Zeeland voornamelijk afkomstig uit het buitenland. D66 bepleit daarom in dit dossier over grenzen heen te kijken, zowel op regionaal als internationaal niveau.

E-noses

D66 Zeeland zal ook navraag doen naar het onderzoek van ingenieursbureau Tauw naar de luchtkwaliteit in de Kanaalzone in relatie tot de mogelijke plaatsing van een meetnetwerk luchtkwaliteit de zogenaamde E-noses. Dit onderzoek is gestart na aanvang van een motie van de D66 en Groenlinks fracties in Terneuzen. De verantwoordelijk wethouder van Terneuzen, Ben van Assche, heeft dit onderzoek in samenspraak met de Provincie uitgezet. De resultaten zouden na de zomer van 2019 bekend gemaakt worden.

In de commissie Ruimte

Vandaag werd  duidelijk dat vooral de meetpunten met betrekking tot de luchtkwaliteit in Zeeland erg van belang zijn. Het is dan ook betreurenswaardig dat op dit moment slechts twee meetpunten in de gehele provincie aanwezig zijn. Om die reden heeft D66, samen met Groen Links, en 50+ al eerder moties ingediend voor het uitbreiden van dit meetnet. De laatste motie die is ingediend was op 21 september 2018. Deze motie werd destijds gesteund door de SP, PVV, PvZ, GL, ZL, en 50+. Opvallend is dat de coalitiepartijen hier toen niet in meegingen. Vandaag in de commissie werd duidelijk dat dit nu wel anders licht. Opvallend genoeg waren het vooral de SGP en het CDA dat pleiten voor meer meetpunten in de provincie…

In het Schone Lucht Akkoord wordt onderschreven dat schone lucht van levensbelang is en luchtverontreiniging behoort tot één van de grootste risicofactoren voor de gezondheid in Nederland. Blootstelling aan luchtverontreiniging is voor maar liefst 3.5% verantwoordelijk voor de ziektelast in Nederland. De Rijksoverheid wil daarom ook toewerken naar 50% minder gezondheidsschade door vieze lucht in 2030, de maatregelen in het schone lucht akkoord dragen bij aan deze vermindering.

 

Meer informatie: D66 Zeeland, A. van de Ree, burgercommissielid D66 Zeeland – 06 2312 7912 – a.vd.ree@zeeland.nl

Gepubliceerd op 17-01-2020 - Laatst gewijzigd op 17-01-2020