Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2019-2023 ‘Kies voor de Toekomst’

Een levendige provincie waar mensen een duurzame toekomst hebben. Dat is wat D66 wil. Zeeland is gelegen in een prachtige delta, waar elk jaar vele mensen vakantie genieten. Niet alleen vanwege de rust en ruimte, maar ook vanwege historische binnensteden en ongerepte stranden. D66 Zeeland wil behoud van die ruimte en maakt zich hard voor uitstekend natuurbeleid en slimme uitbreiding van onze natuur.  Dat vraagt zoeken naar evenwicht tussen het toerisme als belangrijke economische pijler enerzijds en de natuurwaarden van onze provincie anderzijds. De uitgangspunten van de ‘Kustvisie’ willen we dan ook vertalen naar onze binnenwateren.

Het centrale thema voor D66 Zeeland is: ‘Duurzaamheid’, in al haar facetten. ‘Duurzaamheid’ is daardoor zowel een apart onderwerp, als een facet van alle beleidsterreinen. Daarnaast heeft elk beleidsterrein te maken met de structuur van Zeeland als eilandenrijk. Dat heeft gevolgen voor de fysieke en de mentale afstanden binnen Zeeland. Dat geeft een extra impuls aan de samenwerking met onze buren: Zuid-Holland, Brabant en België.

De bereikbaarheid vraagt in Zeeland altijd aandacht. In de oost-west route is goed voorzien, maar de ontsluiting naar Zuid-Holland kan beter en de ontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen moet beter: afbouw van de tol en goede OV-aansluitingen naar Vlaanderen. Zowel het openbaar vervoer als het eigen- of deelvervoer ziet D66 graag zonder uitlaatgassen.

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij elke investering door de provincie. Bij duurzaamheid gaat het om het circulair maken van de hele economie: huishoudens, transport, industrie, agrarische sector. Zo min mogelijk grondstoffen aan de natuur onttrekken, zo min mogelijk afval in de natuur terugstorten en zo min mogelijk schade toebrengen, gericht op schone bodem, schoon water en schone lucht voor mens en dier. Fossiele energie past daar niet in. D66 wil een doordacht plan, om in de komende decennia de omschakeling naar duurzame energie te maken. In dit plan geeft D66 Zeeland voorrang aan isoleren en wil natuurlijke momenten zoals bouw, sloop en renovatie benutten voor het overschakelen van gas op duurzame energie door huishoudens. Grootverbruikers vergen een plan per bedrijf of bedrijfstak. D66 Zeeland is voorstander van zonne-energie en van windmolens op zee en vraagt de provincie om Zeeuwse bedrijven te stimuleren de inzet van waterstof voor opslag en transport van duurzame energie aan te pakken.

Voor de economie wil D66 Zeeland kansen benutten, zoals de Brexit en de vele mogelijkheden van de delta tussen Vlissingen en Gent. Industrie past in de industriële zones, niet daarbuiten. Zilte teelten op land en te water passen goed bij Zeeland, terwijl uitbreiding van glastuinbouw en intensieve veehouderij juist niet passen.

D66 Zeeland wil de natuurlijke- en biologische landbouw bevorderen en wil een routekaart voor de afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Wanneer mensen van elders naar Zeeland komen om te werken, dan is daar een fatsoenlijke huisvesting voor nodig. Handhaving van regels voor veiligheid en milieu bij bedrijven en instellingen, is de sluitsteen van goed beleid.

Duurzaamheid vergt zorg voor het landschap en de natuur. Buiten de industriële zones passen geen hoge bouwwerken in het landschap. D66 Zeeland wil geen verstening van het platteland, géén nieuwe recreatieparken en geen verrommeling van de oevers. Daarom is een ‘Oevervisie’ nodig, in lijn met de Kustvisie. D66 Zeeland wil goede afstemming over woningbouw, winkels en bedrijventerreinen. Gegeven deze begrenzingen bepleit D66 Zeeland de aanleg van akkerranden en minibossen voor biodiversiteit en bufferzones rondom natuur waaraan de omgeving zich moet aanpassen. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het Europese netwerk van natuurgebieden Natura2000 kunnen worden afgemaakt vóór 2027, tussentijdse evaluatie is nodig.

Kunst en erfgoed ervaren, sport beoefenen, muziek maken en lezen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van mensen en voor de saamhorigheid in de gemeen-schap. Samenwerking tussen musea in Zeeland onderling en met bijvoorbeeld het Rijksmuseum, schept nieuwe mogelijkheden. Festivals en kunst of kunstenaars, die nog geen onderdak hebben gevonden maar wel waarde toevoegen, verdienen provinciale steun. D66 Zeeland zet in op breedtesport eerder dan op commerciële evenementen, in waterrijk Zeeland is zwemles voor alle kinderen van levensbelang. 

D66 Zeeland wil de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ontwikkelen tot levendig Erfgoedhuis, erfgoed digitaliseren en de samenwerking tussen de erfgoedorganisaties vervolmaken. Burgerparticipatie, de bijdrage van vrijwilligers en de inzet van rijksmiddelen zijn voor het erfgoed van groot belang. D66 Zeeland wil herbestemming van gebouwen als economische drager voor instandhouding van monumenten.

D66 Zeeland zet zich in voor openbaar onderwijs, toegankelijk voor iedereen. Toegankelijkheid van speciaal onderwijs en van zorgvoorzieningen vergt in Zeeland extra maatregelen. D66 verwacht van de provincie dat zij onderwijs en werkgevers bij elkaar brengt en zich inzet voor uitbouw van het universitair onderwijs in Zeeland, in samenhang met de Zeeuwse kenmerken en omgeving: liever diepgang op bijvoorbeeld waterbeheer, dan een breder aanbod van studierichtingen. 

D66 Zeeland wil voor provincie en gemeenten een transparant bestuur, dat inwoners betrekt bij de beleidsvorming. Een integer bestuur, dat criminaliteit en ondermijning actief bestrijdt en zelf bewaakt, wordt op de toepassing van haar bevoegdheden, zowel door (gekozen) bestuurders, als door inwoners via een meldpunt. D66 ziet een provincie die oog heeft voor goede lijnen naar de drie buren, Zuid-Holland, Brabant en België. Schaalvergroting is voor D66 geen doel op zich, maar kan een oplossing zijn voor problemen in gemeenten. Belangrijk is wat de inwoners in een gemeente daarvan vinden. D66 wil immers burgers bij het beleid betrekken en dat is zeker belangrijk als het gaat om samenwerking met andere gemeenten of om fusie.

Wat het Waterschap betreft, als daar schaalvergroting nodig is, dan is een fusie van Schedestromen via het stroomgebied nuttiger dan een fusie met provincie Zeeland. 

Regionale en lokale media zijn van groot belang voor een levendige regionale en lokale democratie. Voor de instandhouding van deze media, met behoud van hun onafhankelijkheid, zet de provincie zich in.  

Gepubliceerd op 27-01-2019 - Laatst gewijzigd op 06-03-2019