Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten over Duurzaamheid

D66 Zeeland …

 • Wil dat de provincie zich profileert als zon-zee-windprovincie, gezien de unieke geografische ligging. 
 • Wil zich inzetten voor de transitie naar CO2-loze energie door de ontwikkeling van een routekaart voor energietransitie met meet-punten jaren 2020 (25% minder CO2) en 2030 (55% minder CO2). 
 • Wil dat bij nieuwe bouwplannen het stedenbouwkundig plan zodanig ontworpen wordt dat optimaal gebruik van zonne-energie mogelijk is en daken geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. 
 • Wil dat bij nieuwe bouwplannen CO2-neutraal de standaard is. 
 • Wil het opzetten van energie coöperaties proactief bevorderen. 
 • Wil het mogelijk maken dat het plaatsen van zonnepanelen onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk is op monumenten en beeldbepalende stads- en dorpsgezichten. 
 • Geeft prioriteit aan isoleren en wil natuurlijke momenten zoals bouw, sloop en renovatie benutten voor het overschakelen van gas op duurzame energie. 
 • Is voorstander van windmolens op zee, maar sluit aanvullende behoefte op land niet uit. 
 • Is voorstander van zonne-energie, we volgen hierbij de ‘zonneladder’ van de ZMf. 
 • Wil energieopwekking door bio vergisting van afval stimuleren. 
 • Wil dat de provincie in het omgevingsplan de voorwaarden schept voor opslag en transport van duurzame energie. 
 • Wil 1 procent van elke provinciale investering gebruiken om biodiversiteit te stimuleren. 
 • Wil een windladder in het kader van kansrijke gebieden voor windmolens. 
 • Wil stimuleren dat elk bedrijf een plan maakt voor zijn of haar bijdrage aan een circulaire economie. 
 • In de omgevingsvergunningen moet CO2 reductie worden opgenomen. 
 • Wil een routekaart voor de afbouw van de kerncentrale Borsele en op die locatie oprichting van een onderzoeksinstituut voor onderzoek kernenergie en –opslag en lange termijn effecten kernenergie. Daarnaast willen we dat de rijksoverheid zo snel mogelijk eigenaar wordt van de KCB. 
 • Vindt duurzaamheid het belangrijkste criterium bij besluiten over investeringen en subsidies door de Provincie Zeeland, D66 wil daarvoor een duurzaamheidstoets invoeren. 
 • Wil dat de provincie erop toeziet dat elke gemeente of regio een “klimaatadaptatieplan” opstelt. 
 • Wil aandacht voor de financieringsmogelijkheden van de energietransitie voor iedereen. 
 • Wil via een revolverend fonds, grotendeels te vullen uit de PZEM reserves, een half miljard euro investeren in innovaties in de Zeeuwse economie en samenleving met prioriteiten bij energie transitie en circulaire processen. 
 • Wil een goede zoetwatervoorziening op Schouwen-Duivenland. 

Laatst gewijzigd op 12 april 2021